انجمن

ارسال جديدي وجود ندارد

قوانين انجمن

قوانين فعاليت در انجمن.
ارسال جديدي وجود ندارد

راهنمايي و آموزش

راهنمايي و آموزش فعاليت در انجمن.
ارسال جديدي وجود ندارد

جشنواره تابستاني‌ 1395

فراخوان، اطلاعيه و نتايج جشنواره تابستاني سايت فارسي شيطان مقيم.
ارسال جديدي وجود ندارد

مجله ی شیطان مقیم

انتشار مجله ی الکترونیک شیطان مقیم

تاريخچه

ارسال جديدي وجود ندارد

تاریخچه رزیدنت اویل

معرفي، نقد و بررسي Resident Evil (شیطان مقیم).
ارسال جديدي وجود ندارد

ويروس ها

معرفي و بررسي ويروس ها در Resident Evil.
ارسال جديدي وجود ندارد

كمپاني آمبرلا

معرفي و بررسي كمپاني Umbrella، سازنده ويروس Resident Evil.
ارسال جديدي وجود ندارد

شهر راكون

Raccoon City، زادگاه شيطان مقيم!
ارسال جديدي وجود ندارد

Capcom

معرفي شركت كپكام، خالق Resident Evil.

اختصاصي

ارسال جديدي وجود ندارد

مقالات رزیدنت اویل

ترجمه فايل ها، كتاب ها، خاطرات و گزارش هاي اختصاصي.

مقالات اختصاصي رزیدنت اویل

ارسال جديدي وجود ندارد

تجزيه و تحليل رزیدنت اویل

تجزيه و تحليل هاي بازي و تريلر هاي شيطان مقيم.
ارسال جديدي وجود ندارد

سناريو های رزیدنت اویل

ترجمه سناريو و ديالوگ هاي بازي و جملات شخصيت ها.
ارسال جديدي وجود ندارد

زيرنويس های فارسی رزیدنت اویل

زيرنويس فارسي تريلر و دمو هاي بازي.
ارسال جديدي وجود ندارد

ویدیو های رزیدنت اویل

تاریخچه رزیدنت اویل و سایر ویدیو های اختصاصی شیطان مقیم.

شيطان مقيم: سري اصلي

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 1

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 1 (رزیدنت اویل 1).
رزیدنت اویل 1

معرفي رزیدنت اویل 1

شخصيت های رزیدنت اویل 1

دشمنان رزیدنت اویل 1

اسلحه های رزیدنت اویل 1

راهنمايي رزیدنت اویل 1

سيو رزیدنت اویل 1

ترفند های رزیدنت اویل 1

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 2 (رزیدنت اویل 2).
رزیدنت اویل 2

معرفي رزیدنت اویل 2

شخصيت های رزیدنت اویل 2

دشمنان رزیدنت اویل 2

اسلحه های رزیدنت اویل 2

راهنمايي رزیدنت اویل 2

سيو رزیدنت اویل 2

ترفند های رزیدنت اویل 2

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 3: Nemesis

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 3: Nemesis » The Last Escape (رزیدنت اویل 3 نمسیس).
رزیدنت اویل 3

معرفي رزیدنت اویل 3

شخصيت های رزیدنت اویل 3

دشمنان رزیدنت اویل 3

اسلحه های رزیدنت اویل 3

راهنمايي رزیدنت اویل 3

سيو رزیدنت اویل 3

ترفند های رزیدنت اویل 3

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil - Code: Veronica

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil - Code: Veronica X (رزیدنت اویل: کد ورونیکا).
رزیدنت اویل کد ورنیکا

معرفي رزیدنت اویل کد ورونیکا

شخصيت های رزیدنت اویل کد ورونیکا

دشمنان رزیدنت اویل کد ورونیکا

اسلحه های رزیدنت اویل کد ورونیکا

راهنمايي رزیدنت اویل کد ورونیکا

سيو رزیدنت اویل کد ورونیکا

ترفند های رزیدنت اویل کد ورونیکا

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil Zero

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil Zero (رزیدنت اویل زیرو).
رزیدنت اویل زیرو

معرفي رزیدنت اویل زیرو

شخصيت های رزیدنت اویل زیرو

دشمنان رزیدنت اویل زیرو

اسلحه های رزیدنت اویل زیرو

راهنمايي رزیدنت اویل زیرو

سيو رزیدنت اویل زیرو

ترفند های رزیدنت اویل زیرو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 1: Remake

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Remake (رزیدنت اویل ریمیک).
رزیدنت اویل 1 ریمیک

معرفي رزیدنت اویل ریمیک

شخصيت های رزیدنت اویل ریمیک

دشمنان رزیدنت اویل ریمیک

اسلحه های رزیدنت اویل ریمیک

راهنمايي رزیدنت اویل ریمیک

سيو رزیدنت اویل ریمیک

ترفند های رزیدنت اویل ریمیک

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 4

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 4 (رزیدنت اویل 4).
رزیدنت اویل 4

معرفي رزیدنت اویل 4

شخصيت های رزیدنت اویل 4

دشمنان رزیدنت اویل 4

اسلحه های رزیدنت اویل 4

راهنمايي رزیدنت اویل 4

سيو رزیدنت اویل 4

ترفند های رزیدنت اویل 4

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 5

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 5 (رزیدنت اویل 5).
رزیدنت اویل 5

معرفي رزیدنت اویل 5

شخصيت های رزیدنت اویل 5

دشمنان رزیدنت اویل 5

اسلحه های رزیدنت اویل 5

راهنمايي رزیدنت اویل 5

سيو رزیدنت اویل 5

ترفند های رزیدنت اویل 5

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Revelations

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Revelations (رزیدنت اویل رولیشنز).
رزیدنت اویل رولیشن

معرفي رزیدنت اویل رولیشنز

شخصيت های رزیدنت اویل رولیشنز

دشمنان رزیدنت اویل رولیشنز

اسلحه های رزیدنت اویل رولیشنز

راهنمایی رزیدنت اویل رولیشنز

سیو رزیدنت اویل رولیشنز

ترفندهای رزیدنت اویل رولیشنز

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 6

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به 6 Resident Evil (رزیدنت اویل 6).
رزیدنت اویل 6

معرفي رزیدنت اویل 6

شخصيت های رزیدنت اویل 6

دشمنان رزیدنت اویل 6

راهنمايي رزیدنت اویل 6

سيو رزیدنت اویل 6

ترفند های رزیدنت اویل 6

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Revelations 2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Revelations 2 (رزیدنت اویل رولیشنز 2).
رزیدنت اویل رولیشن 2

معرفي رزیدنت اویل رولیشنز 2

شخصيت های رزیدنت اویل رولیشنز 2

دشمنان رزیدنت اویل رولیشنز 2

اسلحه های رزیدنت اویل رولیشنز 2

راهنمایی رزیدنت اویل رولیشنز 2

سیو رزیدنت اویل رولیشنز 2

ترفندهای رزیدنت اویل رولیشنز 2

*

Resident Evil 7

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 7 (رزیدنت اویل 7).

شيطان مقيم: سري فرعي

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Survivor

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Survivor.
رزیدنت اویل سوروایور

معرفي

شخصيت ها

سيو

دشمنان

اسلحه ها

راهنمایی

ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil - Code: Veronica - Survivor 2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil - Code: Veronica - Survivor 2
رزیدنت اویل کد ورونیکا سوروایور 2

معرفي

دشمنان

سيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Dead Aim

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Dead Aim.
رزیدنت اویل دد ایم

معرفي

شخصيت ها

دشمنان

سيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Outbreak - File #1

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Outbreak - File #1.
رزیدنت اویل اوت بریک فایل 1

معرفي

شخصيت ها

دشمنان

اسلحه ها

راهنمايي

سيو

ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Outbreak - File #2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Outbreak - File #2.
رزیدنت اویل اوت بریک فایل 2

معرفي

دشمنان

راهنمايي

سيو

ترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: The Umbrella Chronicles

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: The Umbrella Chronicles.
رزیدنت اویل آمبرلا کرانیکلز

معرفي

شخصيت ها

دشمنان

سيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: The Darkside Chronicles

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: The Darkside Chronicles.
رزیدنت اویل دارک ساید کرانیکلز

معرفي

شخصيت ها

دشمنان

سيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: The Mercenaries 3D

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: The Mercenaries 3D.
رزیدنت اویل مرسنریز سه بعدی

معرفي

شخصيت ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Operation Raccoon City

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Operation Raccoon City.
رزیدنت اویل اوپریشن راکون سیتی

معرفي

شخصيت ها

دشمنان

اسلحه ها

راهنمايي

سيو

ترفندها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Umbrella Corps

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Umbrella Corps.
رزیدنت اویل آمبرلا کورپس

شيطان مقيم: كنسول دستي

ارسال جديدي وجود ندارد

Mobile Phone

سري بازي هاي منتشر شده Resident Evil براي Mobile.

Resident Evil Gaiden

Resident Evil: The Missions

Biohazard: The Stories

Resident Evil: Confidential Report

Biohazard: The Episodes

Biohazard: The Operations

Resident Evil: Genesis

Resident Evil: Degeneration

Resident Evil 4

Resident Evil: Uprising

Resident Evil: Survival Doors

Resident Evil: Afterlife

Resident Evil: Outbreak Survive

Other

ارسال جديدي وجود ندارد

Playstation Portable

سري بازي هاي منتشر شده Resident Evil براي PSP.

Resident Evil Portable

ارسال جديدي وجود ندارد

Nintendo DS

سري بازي هاي منتشر شده Resident Evil براي DS.

Resident Evil: Deadly Silence

شيطان مقيم: انیمیشن

ارسال جديدي وجود ندارد

Biohazard: 4D Executer

معرفي، نقد و بررسي انيميشن Biohazard: 4D Executer (رزیدنت اویل چهار بعدی)
ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Degeneration

معرفي، نقد و بررسي انيميشن Resident Evil: Degeneration (رزیدنت اویل: انقراض)

معرفي

شخصيت ها و سازندگان

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Damnation

معرفي، نقد و بررسي انيميشن Resident Evil: Damnation (رزیدنت اویل: لعن)

معرفي

شخصيت ها و سازندگان

شيطان مقيم: كتاب

ارسال جديدي وجود ندارد

كتاب الكترونيك رزیدنت اویل

دانلود E-Book و بحث و تبادل نظر.

The Umbrella Conspiracy

Caliban Cove

City of the Dead

Underworld

Nemesis

Code: Veronica

Zero Hour

ارسال جديدي وجود ندارد

کتاب مصور

کتاب های کمیک و مانگا.

بازي

ارسال جديدي وجود ندارد

اخبار بازی های رزیدنت اویل

اخبار، پيش نمايش ها و تصاوير بازي هاي Resident Evil (شیطان مقیم)

ويديو و تريلرهای رزیدنت اویل

تصاوير رزیدنت اویل

آرشيو

مطبوعات

ارسال جديدي وجود ندارد

اخبار فيلم های رزیدنت اویل

اخبار، پيش نمايش ها و تصاوير فيلم هاي Resident Evil (شیطان مقیم).
ارسال جديدي وجود ندارد

بحث و گفتگوي آزاد

بحث و گفتگوي آزاد، تبادل نظر و نظرسنجي سري بازي هاي Resident Evil (شیطان مقیم).
(لطفاً قبل از ایجاد تاپیک جدید با مسئولین سایت هماهنگ کنید.)

كلوپ طرفداران رزیدنت اویل

ارسال جديدي وجود ندارد

انجمن ادبی

انجمن ادبی شیطان مقیم، داستان، کتاب و نقدهای رزیدنت اویل

کلوپ داستان نویسی

نقد آزاد

کتاب ترسناک

ارسال جديدي وجود ندارد

دانلود رزیدنت اویل

مركز دانلود بازي، موسيقي بازي، ويديو و تصاوير Resident Evil (شیطان مقیم).

موسيقي رزیدنت اویل

ويديو های رزیدنت اویل

تصاوير رزیدنت اویل

لينك دانلود رزیدنت اویل

ساير

متفرقه

ارسال جديدي وجود ندارد

كنسول ها و رايانه

جديدترين اخبار و گفتگو درباره كنسول هاي بازي و رايانه.

Sony Playstation 4

Microsoft XBox 1

PC

Microsoft XBox 360

Sony Playstation 3

Nintendo Wii

ارسال جديدي وجود ندارد

شبيه سازها

دانلود، آموزش و راهنماي نصب شبيه ساز براي كنسول هاي دنيا.

بازي هاي ترسناك

ارسال جديدي وجود ندارد

اخبار دنياي بازي های ترسناك

جديدترين اخبار دنياي بازي هاي رايانه اي. (لطفاً از ارسال پاسخ و تاپیک جدید خودداری کنید. سایت بازی ترسناک برای بازی های ترسناک راه اندازی شده است.)
ارسال جديدي وجود ندارد

بحث و گفتگوي آزاد دنياي بازي های ترسناك

بحث و تبادل نظر درباره دنياي بازي هاي رايانه اي. (لطفاً از ارسال پاسخ و تاپیک جدید خودداری کنید. سایت بازی ترسناک برای بازی های ترسناک راه اندازی شده است.)
ارسال جديدي وجود ندارد

انجمن ساير بازي ها

انجمن اختصاصي ساير بازي هاي ترسناك منتخب. (لطفاً از ارسال پاسخ و تاپیک جدید خودداری کنید. سایت بازی ترسناک برای بازی های ترسناک راه اندازی شده است.)

Dino Crisis

Parasite Eve

Dead Space

Left 4 Dead

Alan Wake

Silent Hill

Alone in The Dark

The Walking Dead

ارسال جديدي وجود ندارد

The Evil Within

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به The Evil Within
  • ارسال جديدي وجود ندارد
  • تغییر مسیر

اطلاعات انجمن

آخرین ارسالها

پاسخ : راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil Revelation 2 توسط leon2012 (راهنمایی رزیدنت اویل رولیشنز 2)
پاسخ : Fear and Fire توسط Alex Wesker (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : Resident Evil 7 توسط leona kennedy (بحث و گفتگوي آزاد)
پاسخ : مجله شیطان مقیم-شماره دوم توسط محمد عاشق سونیک (مجله ی شیطان مقیم)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط محمد عاشق سونیک (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : Resident Evil 7 Trailers توسط christian-hossein (ويديو و تريلرهای رزیدنت اویل)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : Resident Evil 7 توسط Legendary Spy (بحث و گفتگوي آزاد)
داستان: بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)
داستان : بازی تموم شد عشق من توسط Queen Ada Wong (کلوپ داستان نویسی)

تقویم آینده

آمار انجمن

265,525 ارسال در 4,988 موضوع توسط 24,582 کاربر. جدیدترین کاربر عضو شده: Meysamvamp
آخرین ارسال انجمن: "پاسخ : راهنمای قدم به قد..." ( امروز ساعت 08:04:17 صبح )
دیدن آخرین 10 ارسال جدید به انجمن

کاربران آنلاين

19 مهمان, 1 کاربر (1 مخفی)

بیشترین میزان آنلاین در امروز: 37. بیشترین میزان آنلاین: 1,237 (دسامبر 17, 2011, 09:54:12 صبح)