انجمن

ارسال جديدي وجود ندارد

قوانين انجمن

قوانين فعاليت در انجمن.
ارسال جديدي وجود ندارد

راهنمايي و آموزش

راهنمايي و آموزش فعاليت در انجمن.
ارسال جديدي وجود ندارد

جشنواره تابستاني‌ 1394

فراخوان، اطلاعيه و نتايج جشنواره تابستاني سايت فارسي شيطان مقيم.
ارسال جديدي وجود ندارد

مجله ی شیطان مقیم

انتشار مجله ی الکترونیک شیطان مقیم

تاريخچه

ارسال جديدي وجود ندارد

تاریخچه رزیدنت اویل

معرفي، نقد و بررسي Resident Evil (شیطان مقیم).
ارسال جديدي وجود ندارد

ويروس ها

معرفي و بررسي ويروس ها در Resident Evil.
ارسال جديدي وجود ندارد

كمپاني آمبرلا

معرفي و بررسي كمپاني Umbrella، سازنده ويروس Resident Evil.
ارسال جديدي وجود ندارد

شهر راكون

Raccoon City، زادگاه شيطان مقيم!
ارسال جديدي وجود ندارد

Capcom

معرفي شركت كپكام، خالق Resident Evil.

اختصاصي

ارسال جديدي وجود ندارد

مقالات رزیدنت اویل

ترجمه فايل ها، كتاب ها، خاطرات و گزارش هاي اختصاصي.

مقالات اختصاصي رزیدنت اویل

ارسال جديدي وجود ندارد

تجزيه و تحليل رزیدنت اویل

تجزيه و تحليل هاي بازي و تريلر هاي شيطان مقيم.
ارسال جديدي وجود ندارد

سناريو های رزیدنت اویل

ترجمه سناريو و ديالوگ هاي بازي و جملات شخصيت ها.
ارسال جديدي وجود ندارد

زيرنويس های فارسی رزیدنت اویل

زيرنويس فارسي تريلر و دمو هاي بازي.
ارسال جديدي وجود ندارد

ویدیو های رزیدنت اویل

تاریخچه رزیدنت اویل و سایر ویدیو های اختصاصی شیطان مقیم.

شيطان مقيم: سري اصلي

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 1

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 1 (رزیدنت اویل 1).
رزیدنت اویل 1

معرفي رزیدنت اویل 1شخصيت های رزیدنت اویل 1دشمنان رزیدنت اویل 1اسلحه های رزیدنت اویل 1راهنمايي رزیدنت اویل 1سيو رزیدنت اویل 1ترفند های رزیدنت اویل 1

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 2 (رزیدنت اویل 2).
رزیدنت اویل 2

معرفي رزیدنت اویل 2شخصيت های رزیدنت اویل 2دشمنان رزیدنت اویل 2اسلحه های رزیدنت اویل 2راهنمايي رزیدنت اویل 2سيو رزیدنت اویل 2ترفند های رزیدنت اویل 2

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 3: Nemesis

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 3: Nemesis » The Last Escape (رزیدنت اویل 3 نمسیس).
رزیدنت اویل 3

معرفي رزیدنت اویل 3شخصيت های رزیدنت اویل 3دشمنان رزیدنت اویل 3اسلحه های رزیدنت اویل 3راهنمايي رزیدنت اویل 3سيو رزیدنت اویل 3ترفند های رزیدنت اویل 3

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil - Code: Veronica

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil - Code: Veronica X (رزیدنت اویل: کد ورونیکا).
رزیدنت اویل کد ورنیکا

معرفي رزیدنت اویل کد ورونیکاشخصيت های رزیدنت اویل کد ورونیکادشمنان رزیدنت اویل کد ورونیکااسلحه های رزیدنت اویل کد ورونیکاراهنمايي رزیدنت اویل کد ورونیکاسيو رزیدنت اویل کد ورونیکاترفند های رزیدنت اویل کد ورونیکا

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil Zero

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil Ø » Zero
رزیدنت اویل زیرو

معرفيشخصيت هادشمناناسلحه هاراهنماييسيوترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 1: Remake

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 1: Remake » Resident Evil Archives.
رزیدنت اویل 1 ریمیک

معرفيشخصيت هادشمناناسلحه هاراهنماييسيوترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 4

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 4.
رزیدنت اویل 4

معرفيشخصيت هادشمناناسلحه هاراهنماييسيوترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 5

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil 5 » Gold and Alternative Edition.
رزیدنت اویل 5

معرفيشخصيت هادشمناناسلحه هاراهنماييسيوترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Revelations

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Revelations.
رزیدنت اویل رولیشن

معرفيشخصيت هادشمناناسلحه هاراهنماییسیوترفندها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil 6

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به 6 Resident Evil.
رزیدنت اویل 6

معرفيشخصيت هادشمنانراهنماييسيوترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Revelations 2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Revelations 2.
رزیدنت اویل رولیشن 2

معرفيشخصيت هادشمناناسلحه هاراهنماییسیوترفندها

شيطان مقيم: سري فرعي

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Survivor

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Survivor.
رزیدنت اویل سوروایور

معرفيشخصيت هاسيودشمناناسلحه هاراهنماییترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil - Code: Veronica - Survivor 2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil - Code: Veronica - Survivor 2
رزیدنت اویل کد ورونیکا سوروایور 2

معرفيدشمنانسيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Dead Aim

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Dead Aim.
رزیدنت اویل دد ایم

معرفيشخصيت هادشمنانسيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Outbreak - File #1

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Outbreak - File #1.
رزیدنت اویل اوت بریک فایل 1

معرفيشخصيت هادشمناناسلحه هاراهنماييسيوترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Outbreak - File #2

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Outbreak - File #2.
رزیدنت اویل اوت بریک فایل 2

معرفيدشمنانراهنماييسيوترفند ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: The Umbrella Chronicles

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: The Umbrella Chronicles.
رزیدنت اویل آمبرلا کرانیکلز

معرفيشخصيت هادشمنانسيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: The Darkside Chronicles

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: The Darkside Chronicles.
رزیدنت اویل دارک ساید کرانیکلز

معرفيشخصيت هادشمنانسيو

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: The Mercenaries 3D

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: The Mercenaries 3D.
رزیدنت اویل مرسنریز سه بعدی

معرفيشخصيت ها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Operation Raccoon City

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Operation Raccoon City.
رزیدنت اویل اوپریشن راکون سیتی

معرفيشخصيت هادشمناناسلحه هاراهنماييسيوترفندها

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Umbrella Corps

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به Resident Evil: Umbrella Corps.
رزیدنت اویل آمبرلا کورپس

شيطان مقيم: كنسول دستي

ارسال جديدي وجود ندارد

Mobile Phone

سري بازي هاي منتشر شده Resident Evil براي Mobile.

Resident Evil GaidenResident Evil: The MissionsBiohazard: The StoriesResident Evil: Confidential ReportBiohazard: The EpisodesBiohazard: The OperationsResident Evil: GenesisResident Evil: DegenerationResident Evil 4Resident Evil: UprisingResident Evil: Survival DoorsResident Evil: AfterlifeResident Evil: Outbreak SurviveOther

ارسال جديدي وجود ندارد

Playstation Portable

سري بازي هاي منتشر شده Resident Evil براي PSP.

Resident Evil Portable

ارسال جديدي وجود ندارد

Nintendo DS

سري بازي هاي منتشر شده Resident Evil براي DS.

Resident Evil: Deadly Silence

شيطان مقيم: انیمیشن

ارسال جديدي وجود ندارد

Biohazard: 4D Executer

معرفي، نقد و بررسي انيميشن Biohazard: 4D Executer (رزیدنت اویل چهار بعدی)
ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Degeneration

معرفي، نقد و بررسي انيميشن Resident Evil: Degeneration (رزیدنت اویل: انقراض)

معرفيشخصيت ها و سازندگان

ارسال جديدي وجود ندارد

Resident Evil: Damnation

معرفي، نقد و بررسي انيميشن Resident Evil: Damnation (رزیدنت اویل: لعن)

معرفيشخصيت ها و سازندگان

شيطان مقيم: كتاب

ارسال جديدي وجود ندارد

كتاب الكترونيك رزیدنت اویل

دانلود E-Book و بحث و تبادل نظر.

The Umbrella ConspiracyCaliban CoveCity of the DeadUnderworldNemesisCode: VeronicaZero Hour

ارسال جديدي وجود ندارد

کتاب مصور

کتاب های کمیک و مانگا.

بازي

ارسال جديدي وجود ندارد

اخبار بازی های رزیدنت اویل

اخبار، پيش نمايش ها و تصاوير بازي هاي Resident Evil (شیطان مقیم)

ويديو و تريلرهای رزیدنت اویلتصاوير رزیدنت اویلآرشيومطبوعات

ارسال جديدي وجود ندارد

اخبار فيلم های رزیدنت اویل

اخبار، پيش نمايش ها و تصاوير فيلم هاي Resident Evil (شیطان مقیم).
ارسال جديدي وجود ندارد

بحث و گفتگوي آزاد

بحث و گفتگوي آزاد، تبادل نظر و نظرسنجي سري بازي هاي Resident Evil (شیطان مقیم).
(لطفاً قبل از ایجاد تاپیک جدید با مسئولین سایت هماهنگ کنید.)

كلوپ طرفداران رزیدنت اویلکلوپ داستان نویسی

ارسال جديدي وجود ندارد

دانلود رزیدنت اویل

مركز دانلود بازي، موسيقي بازي، ويديو و تصاوير Resident Evil (شیطان مقیم).

موسيقي رزیدنت اویلويديو های رزیدنت اویلتصاوير رزیدنت اویللينك دانلود رزیدنت اویلساير

متفرقه

ارسال جديدي وجود ندارد

كنسول ها و رايانه

جديدترين اخبار و گفتگو درباره كنسول هاي بازي و رايانه.

Sony Playstation 4Microsoft XBox 1PCMicrosoft XBox 360Sony Playstation 3Nintendo Wii

ارسال جديدي وجود ندارد

شبيه سازها

دانلود، آموزش و راهنماي نصب شبيه ساز براي كنسول هاي دنيا.

بازي هاي ترسناك

ارسال جديدي وجود ندارد

The Evil Within

معرفي، نقد و بررسي، راهنمايي قدم به قدم و مسائل مرتبط به The Evil Within
  • ارسال جديدي وجود ندارد
  • تغییر مسیر

اطلاعات انجمن

آخرین ارسالها

پاسخ : موارد مخفی توسط Neo Nima Redfield (ترفند های رزیدنت اویل 3)
پاسخ : موارد مخفی توسط Princess Claire (ترفند های رزیدنت اویل 3)
پاسخ : موارد مخفی توسط Neo Nima Redfield (ترفند های رزیدنت اویل 3)
پاسخ : موارد مخفی توسط Princess Claire (ترفند های رزیدنت اویل 3)
پاسخ : دوست دارید RESIDENT EVIL چگونه برای همیشه به پایان برسه؟ توسط M.A.S (بحث و گفتگوي آزاد)
پاسخ : دوست دارید RESIDENT EVIL چگونه برای همیشه به پایان برسه؟ توسط AdaWong Leon.S.Kennedy (بحث و گفتگوي آزاد)
پاسخ : موارد مخفی توسط Neo Nima Redfield (ترفند های رزیدنت اویل 3)
پاسخ : موارد مخفی توسط KaiRedfield (ترفند های رزیدنت اویل 3)
پاسخ : موارد مخفی توسط alilion (ترفند های رزیدنت اویل 3)
پاسخ : موارد مخفی توسط Neo Nima Redfield (ترفند های رزیدنت اویل 3)
پاسخ : امضاهای اعضا (امضای Carla Radames) توسط KaiRedfield (تصاوير رزیدنت اویل)
پاسخ : دوست دارید RESIDENT EVIL چگونه برای همیشه به پایان برسه؟ توسط KaiRedfield (بحث و گفتگوي آزاد)
پاسخ : راه حل مشکلات Resident Evil Revelations 2 توسط Splinter cell (راهنمایی)
پاسخ : 💛رزیدنت اویل(جنون)💚 توسط leona kennedy (کلوپ داستان نویسی)
پاسخ : راه حل مشکلات Resident Evil Revelations 2 توسط baradaranskenedy (راهنمایی)
پاسخ : ترفند هاي مخفي توسط KaiRedfield (ترفند های رزیدنت اویل 2)
پاسخ : راهنمايي كامل رزيدنت اويل 1 توسط KaiRedfield (راهنمايي رزیدنت اویل 1)
پاسخ : موارد مخفی توسط KaiRedfield (ترفند های رزیدنت اویل 3)
پاسخ : موارد مخفی توسط Neo Nima Redfield (ترفند های رزیدنت اویل 3)
پاسخ : دانلود Resident Evil 2 Reborn HD Alpha Version توسط .AMIR HOSSEIN (بازی های رزیدنت اویل)

تقویم آینده

آمار انجمن

251,577 ارسال در 4,707 موضوع توسط 24,103 کاربر. جدیدترین کاربر عضو شده: aminali1112
آخرین ارسال انجمن: "پاسخ : موارد مخفی" ( امروز ساعت 01:53:43 صبح )
دیدن آخرین 10 ارسال جدید به انجمن

کاربران آنلاين

12 مهمان, 1 کاربر (1 مخفی)

بیشترین میزان آنلاین در امروز: 25. بیشترین میزان آنلاین: 1,237 (دسامبر 17, 2011, 09:54:12 صبح)