0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین A M I Я

*
 • AmiЯ
 • *
 • 951
 • 301
راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« : مارس 23, 2010, 01:58:02 بعد از ظهر »
راهنماي كامل و قدم به قدم رزيدنت اويل 2 را براتون ميزارم البته طبق معمول در دو قسمت به دليل شلوغ شدن پست... :afro:

راهنماي اويل 2 قسمت اول

--------------------------------------------------------------------------------

Leon S.Kennedy: در ابتدا بايد زامبيهاي مهاجم را نابود كرده يا اگر مهارت زيادي داريد فرار كنيد. سپس مسيرتان را ادامه داده تا به يك درب برسيد.
وارد شده و با مرد چاق صحبت كنيد. پس از صحبت از درب ديگر خارج شويد( اگر اسلحه مرد را ميخواهيد، صبر كنيد تا زامبيها وارد شده و آنها را نابود
كرده و روي مرد چاق كليك كنيد). تا انتهاي راهرو برويد تا زامبيها درب را باز كنند. زاميها را كشته و داخل درب شده و از درب ديگر خارج شويد.
مسيرتان را ادامه داده تا به اتوبوس برسيد. وارد اتوبوس شده، دو زامبي را نابود كرده و از درب ديگر خارج شويد. بجلو رفته و وارد درب آهني شويد،
سپس از راه زيرگذر، خودتان را بجلوي ساختمان R.P.D برسانيد. وارد ساختمان شده، از پله ها پايين رفته و وارد دومين درب شويد. بعد از ديدن
صحنه، مرد سياه پوست به شما كارت را خواهد داد. از درب خارج شويد و كارت را روي كامپيوتر استفاده كنيد، دربهاي هال باز ميشوند، وارد درب
بزرگ شويد. اين اتاق و ميز در قسمت بالا سمت راست اتاق را بخاطر بسپاريد. از درب ديگر اتاق خارج شويد. كمي جلوتر رفته، بعد از ديدن صحنه،
زاميها را نابود كرده از درب خارج شويد. به راهتان ادامه داده تا به اولين درب در همين راهرو برسيد، درب چوبي قهوه اي و بزرگ. وارد شده به
قسمت دوم اتاق جلوي شومينه از فندك استفاده كنيد. الماس را برداشته، خارج شده و به راهتان تا انتهاي راهرو برويد تا به درب رسيده وارد شويد.
زاميهاي انتهاي راهرو را نابود كرده خودتان را به انتهاي راهرو برسانيد و زامبيهاي ديگر را نابود كنيد. جلوتر، اتاق زير پله ها دو بخش دارد، 1- ذخيره
بازي و 2- تاريكخانه جهت ظهور عكس. اگر فيلمي داشته باشيد ميتوانيد آنرا در اين قسمت ظاهر كنيد. از پله ها بالا رفته و راهرو را تا انتها و رسيدن
به سه مجسمه ادامه دهيد. در اينجا بايد الماس را از دست مجسمه بگيريد. مجسمه سمت راست را بسمت چپ و مجسمه سمت چپ را براست
در محل خود منتقل كنيد. الماس را گرفته و از درب ديگر خارج شده تا زامبيها را نابود كنيد. وارد دفتر S.T.A.R.S شويد. بجلو رفته و در بين دو ميز قرار
بگيريد. دفترچه Chris برادر Claire را برداشته و سپس سكه را برداريد. در اين هنگام Claire وارد شده، شما به او دفترچه و بيسيم را ميدهيد. درون
كمد فلزي، اسلحه را برداريد. سپس به هال برگشته سكه را روي مجسمه وسط هال استفاده كنيد، كليد را برداشته و به جايي برويد كه زامبيهايي
را روي سقف نابود كرديد. وارد اتاق شده، بسمت چپ و دوباره در سمت چپ از درون كمد اسپري را برداشته و كمي به عقب بياييد. چهار پايه را به
جلو هل داده و به بالاي آن برويد. دستگيره را برداشته و برگرديد از درب خارج شويد. مسيرتان را تا جايي كه به اتاق S.T.A.R.S برسيد، ادامه داده
اما داخل اتاق نشويد، بلكه راهرو را تا انتها رفته، درب را بوسيله كليد باز كرده داخل شويد. زامبيها را كشته و بسمت راست برويد تا به درب برسيد.
كنار درب يك كمد وجود دارد آنرا بخاطر بسپاريد. وارد درب شده زامبيها را نابود كرده و از پله ها بالا برويد. پله ها را ادامه داده تا از پله ها به زمين
بخوريد. در سمت چپ تصوير تابلويي ميبينيد كه چگونگي قرار گرفتن قفسها را نشان ميدهد. جلو رفته و بكمك دستگاه قفس را كنار بزنيد. بيرون آمده
و قفسها را بترتيب زير قرار دهيد.
( هر چهار قفس را يكبار براست بدهيد). مهره اول را كه داخل تابلو است برداريد، سه تاي ديگر باقي ميمانند. وارد درب زير پله ها شويد. زامبيها را
نابود كرده و بسمت راست برويد. پله هاي اضطراري را پايين آورده، بجلو برويد و وارد درب شويد. كليد را برداريد. اين كليد مربوط به اولين ميزي است
كه شما ميبايست مكان آنرا بخاطر بياوريد. از درب ديگر خارج شده و زامبيها را نابود كرده وارد درب سمت راست شويد. جلو رفته درب را باز كرده اما
داخل نشويد. بسمت چپ وارد درب انتهاي راهرو شويد. بسمت راست آمده از پله ها پايين برويد و زامبيها را نابود كنيد. وارد درب شده بقسمت دوم
اتاق برويد. شير فلكه را برداشته( وارد درب نشويد زيرا زاميها بشما حمله ميكنند) برگرديد و از پله ها بالا رفته، شير فلكه را روي تانكر آب كنار
هليكوپتر در حال سوختن استفاده كنيد تا آتش خاموش شود. وارد درب شده و به اتاقي برويد كه هليكوپتر در حال سوختن بود. جلو رفته الماسها را
كار گذاشته و مهره دوم را بگيريد. كليد را از روي جعبه ها برداشته و برگرديد نزديك دربي كه آنرا باز كرديد اما وارد آن نشويد.
از پله ها پايين رفته وارد درب شويد. از اولين درب باز داخل شده و زامبيها را نابود كرده و وارد قسمت دوم دفتر شويد. با كد 2236 گاوصندوق را باز
كرده، مهمات و نقشه را برداريد. از درب بزرگ و آبي رنگ خارج شده و زامبيها را نابود كرده جلو رفته و در انتهاي راهرو وارد درب شويد. زامبيها را نابود
كرده و وارد درب آهني شويد. مهره سوم را برداريد و در برگشت مواظب باشيد. زامبيها را نابود كرده ( سيم مربوط به جايي استكه زامبيهاي روي
سقف را نابود كرديد. ميتوانيد آنرا روي كركره پنجره ها استفاده كنيد)به اتاق بغلي رفته كليد را برداريد. اين كليد مربوط به دومين ميز است. سپس
برگشته و وارد هال شويد. وارد درب بزرگ شده و راهتان را تا راهرويي كه در آن تاريكخانه وجود دارد ادامه دهيد. در انتهاي راهرو وارد درب آهني
سمت راستتان شويد. سريعاً زامبيها را نابود كنيد. از درب ديگر خارج شويد، اينجا محلي است كه فرد سياه پوست كارت را به شما داد اما او
متاسفانه به G - Virus مبتلا شده است. بايد او را نابود كنيد و كليد روي ميز را برداريد. از درب ديگر وارد هال شده از پله ( از پله هاي اضطراري نه)
بالا رفته تا به درب اصلي ساختمان R.P.D برسيد. بسمت چپ رفته و درب را باز كنيد. باز هم به جلو برويد تا به راهرويي كوچك برسيد. بوسيله كليد
درب را باز كرده و داخل شويد. راهرو را تا رسيدن به پله ها ادامه دهيد. از پله ها پايين برويد. راهرو را ادامه دهيد تا به يك سه راهي برسيد. بسمت
چپ رفته مواظب باشيد، در دو طرف سگهاي خون آشام وجود دارد. راهرو را تا رسيدن به پاركينگ ادامه دهيد و وارد شويد. بعد از ديدن صحنه شما
با كمك Ada كاميون را هل دهيد. وارد درب شده راهرو را تا رسيدن به يك درب ميله اي كه دستگاهي با چراغ قرمز در كنارش است ادامه دهيد. وارد
شده و با Ben صحبت كنيد. ميله را از درون قفسه برداريد. نقشه بشما ميگويد كجا برويد. ميله را روي درب فاضلاب استفاده كنيد. داخل شده از
چنگ عنكبوتهاي مسموم كننده فرار كنيد( اگر شما را مسموم كردند از گل آبي رنگ استفاده كنيد. در غير اينصورت بعد از مدت كوتاهي كلمه Died
روي صفحه تلويزيون ظاهر ميشود) از پله هاي ديگر بالا برويد. اولين درب اتاق ذخيره بازي و صندوق است. دومين درب جايي استكه شما بايد چهار
مهره را درون آن جاي دهيد. وارد همين درب شده و بيرون بياييد. Ada را كمك كنيد تا وارد كانال هوا شود.
Ada Wong: جلو رفته و درب را باز كنيد. از پل رد شده و بسمت چپ بياييد( سمت راست ميتوانيد از آسانسور پايين رفته و مهمات را بگيريد) وارد
درب شده و نقشه را برداريد. پايين اتاق رفته و صندوقها را بترتيب از راست بچپ 1- 2- 3 جابجا كنيد. 1 را كمي بجلو هل دهيد. 2 را كمي براست
هل دهيد و 3 را كمي بجلو هل دهيد، سپس دستگاه را فعال كرده و از پل رد شويد. كليد را گرفته بطرف Leon برگرديد. Leon كاراكتر شما ميباشد.
حالا به سه راهي برگشته و وارد درب بزرگ قهوه اي رنگ شويد. بجلو آمده و روي دستگاه كه در قسمت بالا سمت راست اتاق است كليك كنيد.
بالا، پايين، بالا، بالا، پايين. نيمي از قفل درب باز ميشود سپس خارج شده و وارد دربي كه سمت راست سه راهي ميباشد شويد. كارت را از كمد
برداشته زامبيها را كشته و از درب خارج شويد. كارت كليد را روي درب استفاده كرده و وارد شويد. مهمات و كيف را برداشته برگرديد و از پله ها بالا
برويد. اگر اسلحه ديگري ميخواهيد وارد درب بالاي پله ها شده از زيرزمين خارج شويد و به جاييكه مهره سوم را گرفتيد برويد. اما وارد درب نشويد. به
انتهاي راهرو رفته و وارد درب سبز رنگ شويد. دقيقاً روبروي شما تابلويي است كه روي آن چرخ دنده اي وجود دارد. به انتهاي اتاق رفته و مشعل
اصلي را بكمك فندك روشن كنيد. سپس مشعل وسطي و بعد از آن آخري و در پايان اولي را روشن كنيد. چرخ دنده را گرفته، دستگيره را هم از
صندوق برداريد و به جايي برويد كه مهره دوم را گرفتيد. از پله ها بالا رفته وارد درب شويد. سمت چپ رفته و وارد درب شويد. دستگيره را استفاده
كرده از پله ها بالا برويد. چرخ دنده را استفاده كرده مهره چهارم را بگيريد و از كانال پايين برويد. بطرف B en رفته و سپس به مصاف با
Monester برويد. بعد از كشتن او به محلي كه بايد چهار مهره را كار بگذاريد رفته و مهره ها را در محل خود گذاشته وارد درب شويد. پايان مرحله اول
Ada را ميبينيد. به فاضلاب رفته و وارد درب شويد. جلوتر از فاضلاب خارج شده و وارد درب شويد. كمد را كنار بزنيد، داخل اتاق با فندك، فانوسها را
روشن و اتاق را جستجو كنيد مهمات را يافته و از صندوق، شير فلكه را برداريد. بعد از ديدن صحنه Ada Wong وارد آ‎سانسور شويد.
نقشه را برداشته وارد درب شده و به فاضلاب برويد. در اين قسمت بايد خيلي سريع عمل كنيد و توقف نداشته باشيد. وارد كانال هوا شده از طريق
پله ها سريعاً از پله هاي طرف ديگر پايين برويد. كمي جلوتر بعد از ديدن صحنه از پل رد شده و از پله ها پايين بياييد. شما بايد مسير را دور زده، جلو
آمده و وارد درب شويد. وارد فاضلاب شويد. روبروي پله هاي كانال هوا راهرويي است، وارد آن شده روي مرد كليك كنيد. سكه نقره اي را برداشته
پايين بياييد. جلوتر وارد درب شده و باز هم جلوتر از فاضلاب خارج شويد. وارد درب شويد و شير فلكه را روي دستگاه كار بگذاريد، از پل رد شده و
دوباره شير فلكه را روي دستگاه استفاده كنيد سپس وارد درب شويد. جلوتر بعد از ديدن صحنه براي نابودي تمساح دو راه داريد. 1- كشتن تمساح
2- فرار تمساح( راحت تر ميباشد).
برگرديد و كپسول هوا را به زمين بيندازيد. تمساح كپسول را ميبلعد. بطرف كپسول تيراندازي كرده تا منفجر و تمساح نابود شود.
به انتهاي راهرو كنار درب برگرديد، تمساح ديوار را سوراخ كرده و فرار ميكند.
درب را باز كرده بطرف Ada رفته و از پل رد شويد. به قسمت سمت چپ رفته و وارد اتاق كوچك شويد. سكه طلايي را برداشته و برگرديد. شير فلكه
را روي دستگاهي با چراغ قرمز استفاده كرده و وارد كانال شده از طرف ديگر خارج شويد. مسيرتان را تا رسيدن به دربي كه پشت آب قرار دارد ادامه
دهيد. دو سكه را روي دستگاه استفاده كرده وارد درب شويد. جلو رفته و وارد درب ديگر شويد. جلو آمده، بقسمت راست قطار برويد. دستگاه را
فعال كرده وارد فطار شويد. بعد از ديدن صحنه به Monster 2 تيراندازي كنيد تا وقتي كه Ada انگشت او را بزند. از قطار خارج شده بطرف دوربين
بياييد. با فندك چيزي شبيه توپ را روشن كنيد. كليد را برداشته وارد درب شويد و بسمت راست برويد. ( سمت چپ به يك زامبي مرده ميرسيد، روي
آن كليك كنيد تا تركيبي Shotgun بشما داده شود.) وارد درب شده بسمت چپ برويد( سمت راست مقداري گل موجود است) از پله ها بالا رفته
وارد درب شويد. نقشه را برداشته داخل قطار برويد. كليد را برداشته و روي دستگاه بيرون قطار استفاده كنيد. بعد از ديدن صحنه بايد بجنگ Monster
2 رفته سپس به قطار برگرديد. پايان مرحله دوم.
از اتاق خارج شده، وارد راهروي روبرويتان شويد. وارد درب شويد. در اين قسمت سه درب وجود دارد، درب آبي، درب قرمز و درب سفيد. وارد درب
آبي شده بجلو برويد. بسمت چپ رفته وارد درب يخ زده شده و فيوز را از روي چهارپايه برداريد. آنرا روي كامپيوتر استفاده كنيد تا فيوز اصلي بشما
داده شود. به هال برگشته و فيوز را روي دستگاه وسط هال استفاده كنيد ( هال همان قسمتي است كه سه درب آبي و قرمز و سفيد دارد). وارد
درب قرمز شده جلوتر وارد درب سمت چپ شويد ( سمت راست وارد درب دوم شده و با استفاده از فندك، جلبك را آتش زده و وارد اتاق دوم شويد و
مهمات را برداريد) گياهان را نابود كرده و وارد درب ديگر شويد. از پله ها پايين رفته و وارد درب شويد. زامبيها را نابود كرده به انتهاي راهرو برويد و وارد
درب شويد. از كليد روي كمد استفاده كرده، تركيبي Magnam را برداريد و وارد درب ديگر شويد. از درب بعدي عبور كرده زامبيها را نابود كنيد و كارت
قرمز را برداريد. به درب آبي برگشته و وارد شويد. از كارت روي درب استفاده كرده و وارد شده، چراغ را روشن كنيد. زامبيها را نابود كرده، كارت را از
روي چهارپايه برداشته از اتاق خارج شويد. بعد از ديدن صحنه وارد درب قرمز شويد. پس از ديدن صحنه جلو رفته وارد درب شده و از پله ها پايين
برويد. وارد درب شده و زامبيها را نابود كرده از كارت روي كامپيوتر استفاده كنيد. وارد درب شده، از درب ديگر هم داخل شويد و آسانسور را فعال
كنيد. حالا بايد به مصاف سومين و آخرين رييس مرحله برويد. Monster 3 را نابود كرده و وارد آسانسور شويد. كمي بجلو برويد و بخش پاياني را به
تماشا بنشينيد.

آفلاین A M I Я

*
 • AmiЯ
 • *
 • 951
 • 301
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #1 : مارس 23, 2010, 02:00:05 بعد از ظهر »
اين هم قسمت دوم

راهنماي اويل 2 قسمت دوم

Leon S.Kennedy حالت Leon B oo/Secenario 2nd: زامبيها را نابود كرده و وارد درب ميله اي شويد. در اين قسمت نيز بسمت راست بياييد و
زامبيها را نابود كرده سپس وارد اتاق شويد. كليد را از روي ميز برداشته و از اتاق خارج شويد، جلو آمده و كليد را روي درب استفاده كنيد. وارد شده و
از درب خارج شويد. پس از كشتن زامبيها از پله ها بالا برويد و بعد از ديدن فيلم وارد درب شويد. جلو آمده و وارد اولين درب شويد، از پله ها پايين رفته
و وارد درب شده به اتاق برويد. زامبيها را نابود كرده، شير فلكه را از قفسه برداريد. نقشه و مهمات را از گاوصندوق گرفته و برگرديد. هليكوپتر را
خاموش كرده، سپس به قسمتي برگرديد كه بايد دو الماس قرمز رنگ را آنجا استفاده كنيد. كارت را از روي جعبه ها بگيريد، از اتاق خارج شويد. در
حين خروج از اتاق يك زامبي از پنجره روي سقف پايين آمده و به شما حمله ميكند. او را نابود كرده وارد اولين درب كه اتاق ذخيره بازي ميباشد شويد
و از درب ديگر خارج شويد. به مسيرتان ادامه دهيد، پله هاي اضطراري را پايين آورده، اما از پله ها پايين نرويد. به انتهاي راهرو رفته، زامبيها را كشته
و سكه را از انتهاي راهرو برداريد( سكه روي ديوار است). از پله هاي اضطراري پايين رفته، سكه را روي مجسمه وسط هال استفاده كنيد. كليد را
گرفته و كارت را روي كامپيوتر اسفاده كنيد. وارد درب بزرگ شويد و زامبيها را نابود كرده از درب ديگر خارج شويد. وارد اتاق انتهاي راهرو شويد( در
اتاق با درب فلزي بشما اسپري داده خواهد شد). جلو رفته، وارد اولين درب شده، به قسمت دوم اتاق برويد. با استفاده از فندك، الماس را بگيريد.
از اتاق خارج شده و وارد درب انتهاي راهرو شويد. از پله ها بالا رفته و الماس دوم را بگيريد. وارد درب شده و زامبيها را نابود كرده وارد اتاق انتهاي
راهرو شويد( در دفتر s.t.a.r.s از كمد، اسلحه را برداريد) بعد از ديدن صحنه، كليد را برداشته كمي بجلو بياييد. با Clair صحبت كرده، سپس بسمت
راست رفته و وارد درب شويد. از پله ها بالا رفته بكمك قفسه ها مهره اول را بگيريد. وارد درب زير پله ها شويد. وارد اتاق ذخيره شده، از اتاق خارج و
وارد درب انتهاي راهرو سمت چپ شويد. جلوتر وارد درب شده و از پله ها پايين برويد. وارد درب شده به اتاق برويد. زامبيها را نابود كرده از اتاق خارج
شويد. زامبيها را كشته، بسمت چپ تصوير برويد و وارد درب انتهاي راهرو شويد. مسيرتان را تا رسيدن به درب فلزي ادامه داده وارد درب شويد. مهره
سوم را برداشته از درب خارج شويد و به قسمتي كه تاريكخانه در آن وجود داشت برگرديد. در راهرو زامبيها را نابود كرده بسمت راست برويد و وارد
درب فلزي شويد. از درب ديگر خارج شده، زامبيها را كشته وارد قسمت دوم اتاق شويد. كليد را برداشته و از درب ديگر خارج شويد. به زيرزمين رفته،
زامبيها را نابود كرده و از پله ها پايين برويد. مسيرتان را تا رسيدن به يك سه راهي ادامه داده و به قسمت سمت راست برويد. وارد پاركينگ شده،
كاميون را هل داده و وارد درب شويد. راهرو را تا انتها جلو رفته و وارد درب توري شكل شويد، با Ben صحبت كنيد و از قفسه ميله را برداريد. به
قسمتي برويد كه در نقشه علامت ميدهد، ميله را روي درب فاضلاب استفاده كرده و وارد فاضلاب شويد. از پله هاي طرف ديگر بالا رفته و وارد درب
دوم شويد. سپس دوباره از اتاق خارج شويد. ADA را كمك كنيد تا وارد كانال هوا شود. وارد درب شده، جلو رفته و وارد درب ديگر شويد. حعبه ها را
به همان صورتي كه در حالت Secenario 1st قرار داديد، قرار داده و كليد را بگيريد. بطرف Leon برگشته و به جايي برويد كه نقشه علامت ميدهد.
وارد درب منفجر شده شويد و وارد درب ديگر شده، از درب بعدي هم رد شويد تا به انتهاي راهرو جلو رفته و وارد درب شويد. جلوتر وارد اتاق شده،
دستگيره را از جعبه برداريد. حالا بايد به قسمتي برگرديد كه مهره سوم را گرفتيد. انتهاي راهرو وارد درب سبز رنگ شده و با استفاده از فندك، چرخ
دنده را بگيريد. پس از گرفتن چرخ دنده، زامبي بار ديگر بشما حمله ميكند، يا او را نابود كرده يا فرار كنيد. بهرحال از درب خارج شويد. به قسمتي
برگرديد كه با استفاده از قفسه ها مهره اول را گرفتيد. از پله ها بالا رفته و وارد درب شويد. زامبي را نابود كرده، وارد درب ديگر شويد. دستگيره را
براي پايين آوردن پله ها استفاده كنيد. از پله بالا رفته و چرخ دنده را روي دستگاه استفاده كنيد. مهره چهارم و آخر را برداريد. وارد كانال قديمي
شده، بطرف Ben برويد، با او صحبت كرده و از درب خارج شويد. وارد اتاق فاضلاب شده، از پله هاي طرف ديگر بالا رفته و وارد دومين درب شويد. با
رييس اصلي بازي مبارزه كنيد. او فعلاً نخواهد مرد. مهره ها را كار بگذاريد و وارد درب شويد. پايان مرحله اول
ADA را خواهيد ديد، وارد فاضلاب شده، از درب داخل شده، جلو رفته و از فاضلاب خارج شويد. وارد اتاق ذخيره بازي شويد. استراتژي اين مرحله تا
قسمتي كه وارد قطار شده و Monster بشما حمله كرده و ADA انگشت او را قطع ميكند، مانند حالت Secenario 1st ميباشد. از قطار خارج شده،
وارد درب شويد. جلو آمده، سمت راست وارد درب شده و جلو بياييد. بسمت چپ برويد، از پله ها بالا رفته و از درب خارج شويد. نقشه را برداشته،
وارد آسانسور شويد. جلوتر وارد درب شده، راهرو را تا انتها جلو رفته و كليد را برداريد. بوسيله مونيتورها زامبي را ديده و او را نابود يا فرار كنيد. از درب
خارج شده و وارد آسانسور شويد. جلو آمده وارد اتاق كنار ADA شويد. كليد را روي كامپيوتر استفاده كرده، از درب خارج شويد. دستگاه را فعال
كرده، پس از ديدن صحنه به مبارزه با همان Monster 4 كه رييس مرحله اول بود برويد. اما او كمي بزرگتر ولي ضعيفتر شده است. پس از فرار او، به
قطار برگرديد. پس از ديدن صحنه، از قطار خارج شده، جلو آمده، در سمت راست شما راهرويي وجود دارد، وارد آن شويد. سپس وارد كانال هوا
شده و بسمت دوربين بياييد. وارد درب شده، جعبه را داخل آسانسور بياوريد. از آسانسور كه به پايين آمده خارج شويد. جعبه را كمي براست و
سپس بالا ببريد. وارد راهروي سمت راست و سپس سوار آسانسور شويد. به پايين رفته، زامبيها را نابود كرده، تا انتهاي راهرو جلو رفته و كليد را
فعال كرده، وارد آسانسور شويد. جلو آمده از آسانسور ديگر بالا رفته وارد درب شويد. وارد درب انتهاي راهرو شده، آسانسور را فعال كنيد. از
آسانسور خارج شويد و جلوتر آمده وارد درب راهرو شويد. وارد درب آبي، سپس درب يخ زده شويد. فيوز را برداشته و روي كامپيوتر استفاده كنيد. فيوز
اصلي را گرفته و روي دستگاه وسط هال استفاده كنيد. وارد درب قرمز شده و جلو آمده وارد درب سمت چپ شويد. گياهان سمي را نابود كنيد و
داخل درب ديگر شويد. از پله ها پايين رفته و وارد درب شويد. زامبيها را نابود كرده وارد درب انتهاي راهرو شويد. جلو آمده، از درب خارج شده و راهرو
را تا انتها ادامه دهيد. بسمت دوربين بياييد و وارد درب شويد. داخل درب ديگر شده و از درب بعدي هم داخل شده و زامبيها را نابود كنيد. كليد را از
روي ميز برداشته و به قسمتي كه جعبه را داخل آسانسور و آنرا بالا برديد برگرديد. در بين راه پس از ديدن صحنه زامبي را نابود كرده يا فرار كنيد. از
جعبه بالا رفته و از جعبه ديگر هم بالا رفته وارد راهرو شويد. از كليد روي درب استفاده كنيد. وارد شده و بعد از ديدن صحنه كليد را برداريد و از درب
خارج شويد. Claire با شما تماس گرفته و ميگويد كه بايد Sherry را با خود ببريد. به قسمتي كه نقشه علامت ميدهد برويد. بعد از ديدن صحنه كليد
را روي كامپيوتري كه درون آسانسور است استفاده كنيد، مسير آسانسور عوض ميشود. بعد از ديدن صحنه وارد واگن دوم قطار شده و تا انتها جلو
برويد. كليد را از روي زمين برداشته و برگرديد. از قطار خارج شده و وارد درب ميله اي شويد. از پله ها بالا رفته و به طرف ديگر قطار برويد. بسمت
راست بياييد، دستگاه را فعال كرده، پريزها را از قفسه برداشته و از زير پله ها رد شويد. وارد درب شده و پريزها را روي دستگاه استفاده كنيد.
زامبي بالا آمده و بايد او را نابود كنيد( در اين قسمت شما بايد حتماً اسلحه R.Launcher داشته باشيد. اگر نداريد كمي بسمت چپ بياييد، كسي
شبيه ADA براي شما اسلحه را بزمين مي اندازد). به قطار برگشته به قسمت اتاق راننده برويد و قطار را راه اندازي كنيد. البته قبل از راه اندازي قطار
بايد ريل را باز كنيد. براي اينكار بسمت راست قطار بياييد، زامبيها را نابود كرده و دستگاه را فعال كنيد. سپس وارد قطار شده و قطار را راه اندازي
كنيد. پس از ديدن صحنه، بازي هنوز تمام نشده، حالا بايد به مصاف با Monster 4 برويد. به واگن دوم قطار رفته، جلوتر برويد تا او به انتهاي راهرو
بيايد و با R.Launcher به او شليك كنيد. او ميميرد، اما در اصل او هنوز نمرده است. از درب خارج شده و بخش پاياني را ببينيد.
حالت Claire Redfield: نحوه بازي تا قسمتي كه لوحه سوم را ميگيريد، همان است كه براي Leon بازي كرديد. فقط فندك را بجاي آنكه در اتاق
بگيريد، در جايي خواهيد يافت كه براي Leon اولين كليد ميز داده شد.
بعد از گرفتن لوحه سوم، به پيش مرد سياه پوست كه به شما كارت داد برگرديد. البته از راهي ديگر به راهرويي برگرديد كه تاريكخانه در آن داشت،
اما وارد اتاق انتهاي راهرو كه دربي آهني دارد شده و سريعاً زامبيها را نابود كرده و كمدها را براي يافتن ماده منفجره( چيزي شبيه صابون ) جستجو
كنيد. بعد از پيدا كردن آن وارد درب شده، مرد سياه را كشته و از روي ميز چاشني را برداريد، با ماده منفجره تركيب كنيد. حالا به جايي برويد كه
لوحه دوم اما بصورت نيمه را گرفتيد. وارد درب نشويد، فقط بمب را روي درب خراب كار گذاشته، وارد شده و از درب ديگر عبور كنيد. به كنار جسد رفته
و با مرد چاق صحبت كنيد. وارد درب ديگر شده و راهرو را ادامه داده وارد درب شده، جلو آمده و سپس بطرف دوربين بياييد. وارد اتاق شده و چراغ را
روشن كرده و با Sherry صحبت كنيد، سپس بطرف مرد چاقي كه با او صحبت كرديد رفته و كليد را برداريد، تابلوي پشت صندلي را كنار بزنيد. اينجا
بايد سه لوحه را كار بگذاريد، اما شما هنوز نيمي ديگر را ميخواهيد. به زيرزمين رفته و از پله ها پايين برويد. راهرو را ادامه دهيد تا به يك سه راهي
برسيد( براي گرفتن مهمات، كيف و اسلحه، عملياتي را كه براي Leon انجام داديد، براي Claire هم صدق ميكند). بسمت چپ رفته و وارد آخرين درب
شويد. جلوتر از پله ها پايين رفته و تا انتهاي راهرو برويد، Sherry را ميبينيد. حالا شما بايد همان كاري را كه با ADA براي Leon انجام داديد با Sherry
براي Claire انجام دهيد. كليد را گرفته، چرخ دنده را نيز بگيريد، درب مخفي را باز كنيد. نيمه دوم لوحه دوم را نيز بگيريد و با نيمه اول تركيب كنيد تا
سه لوحه سالم داشته باشيد. لوحه ها را در جايي كه گفتيم كار بگذاريد تا درب باز شود. وارد شده و بجلو برويد. وارد آسانسور شده و راهرو را تا
انتها برويد. وارد درب شويد و پس از ديدن صحنه از پله ها پايين برويد. حالا بايد با Monster 1 مبارزه كنيد. سپس به سوي Sherry برگرديد و او را به
جايي ببريد كه Monster 1 را نابود كرديد. دكمه را فشار دهيد تا پله پايين بيايد. از فاضلاب خارج شده و وارد درب شويد. بسمت چپ بياييد تا به ديوار
برسيد، سپس بسمت دوربين بياييد و وارد كانال هوا شويد. در اين قسمت بايد خيلي سريع عمل كنيد. از طرف ديگر كانال هوا خارج شويد، سكه
نقره اي را برداشته، جلوتر وارد درب شويد. از صندوق شير فلكه را برداريد. از آسانسور پايين آمده بسمت راست بياييد. وارد درب شويد. وارد فاضلاب
شده و بسمت راست بياييد. وارد درب شويد، استراتژي كليد Claire تا قسمتي كه بايد تمساح را نابود كنيد تفاوتي ندارد، فقط شما براي نابود كردن
تمساح، برخلاف Leon يك راه بيشتر نداريد و آن كشتن تمساح است. بعد از نابودي تمساح وارد درب شده، Sherry را پايين بياوريد. سكه نقره اي را
برداشته، سپس از پله هاي طرف ديگر بالا برويد. سكه طلايي را برداشته وارد كانال هوا شويد. دو سكه را روي دستگاه كار بگذاريد. استراتژي تا
پايان بازي، استراتژي Leon است، فقط در مرحله سوم علاوه بر عملياتي را كه براي Leon انجام ميدهيد بايد واكسني براي Sherry بدينصورت
درست كنيد.
Vaccine Cart را از روي ميز درون اتاقي كه براي Leon ديسك درب Monster 3 را گرفتيد برداشته، چراغ را روشن كنيد.
Vaccine Cart را روي كامپيوتر استفاده كرده، ديسك را برداريد. دقيقاً كنار ميزي كه ديسك را برداشتيد، دستگاهي است كه شبيه تابلو روي ديوار
است. آنرا فعال كرده سپس Base Vaccine را از كامپيوتر بگيريد. وارد درب قرمز شده و به اتاقي برويد كه كارت قرمز را در آن گرفتيد. Base Vaccine
را روي دستگاه در قسمت انتهاي اتاق سمت راست استفاده كنيد و واكسن G- Virus را بگيريد. و بازي را ادامه دهيد.
حالت Claire Redfield: استراتژي مرحله اول همانندLeon ميباشد. البته قسمت انتهايي تغيير ميكند كه شرح خواهيم داد.
شما فندك را در جايي خواهيد گرفت كه در حالت اول در آنجا دستگيره را گرفتيد. هنگاميكه Sherry كليد را براي شما گرفته است، به قسمتي كه
نقشه علامت ميدهد برويد. وارد درب شده، وارد اولين درب شده و بعد از كشتن سگهاي خون آشام، دستگيره را از روي زمين برداريد. پس از آن به
جايي برويد كه مهره سوم را گرفتيد. تا انتهاي راهرو جلو رفته و وارد درب سبز شويد. با استفاده از فندك، چرخ دنده را بگيريد. پس از آن زامبي بشما
حمله ميكند، از درب خارج شويد. به جايي برگرديد كه با استفاده از قفسه ها لوحه اول را گرفتيد. از پله ها بالا رفته و وارد درب شويد. دستگيره را
استفاده كرده و از پله ها بالا برويد. چرخ دنده را استفاده كرده، نيمه لوحه دوم را برداريد. حالا به قسمتي برويد كه با استفاده از بمب، درب را منفجر
كرديد. وارد شده و لوحه ها را استفاده كنيد. وارد درب شده، از آسانسور پايين برويد و وارد اتاق شويد. پس از ديدن صحنه ها از پله ها پايين رفته و
Monster 4 را نابود كنيد. بطرف Sherry برگشته و او را باخود بياوريد به مكاني كه با Monster 4 جنگيديد. به انتهاي راهرو رفته، پله ها را پايين آورده
و از پله ها بالا برويد. كمي بجلو برويد، پس از ديدن صحنه، جلو آمده از فاضلاب خارج شويد. وارد درب شده و از آسانسور پايين برويد. پس از ديدن
صحنه، نقشه را برداشته و وارد درب شويد. از اين پس استراتژي مرحله دوم مانند Leon ميباشد.
استراتژي مرحله سوم نيز مانند استراتژي Leon بوده، اما در قسمتهاي مياني تفاوتهايي بدين صورت دارد.
مكاني كه براي نجات Sherry ميرويد و زامبي بدرون مواد مذاب مي افتد، بعد از آن از درب خارج شده و به هال برگرديد. پس از ديدن صحنه كليد را از
كنار جسد برداريد و به آسانسور برويد و ادامه بازي. پايان.
نكات مهم بازي:
بينهايت كردن همه اسلحه هاي موجود: در حين بازي Select را زده و سپس روي نوشته Key Config ضربدر بزنيد و R1 را نگهداشته 10 بار مربع را
ميزنيد تا Manul قرمز شود. در اين حالت اسلحه هاي موجود شما همه بينهايت خواهند شد.
درجه ها Rankings: با كامل كردن هر سناريو شما يك درجه كسب خواهيد كرد كه از A تا F ميباشد. براي گرفتن بهترين درجه بايد بازي را ذخيره
نكنيد و همچنين از اسلحه هاي ويژه و بينهايت و اسپري نبايد استفاده كنيد تا بهترين درجه A را كسب كنيد.
لباسهاي ديگر: در شروع سناريوي اول در حالت معمولي بدون اينكه آيتمي كسب كنيد خود را به ايستگاه پليس Police Station برسانيد. اينجا در زير
پله ها در داخل زيرزمين، زامبي جديد لباس زرد رنگ را بكشيد تا يك كليد جديد Special Key كسب كنيد. كليد را برداشته و وارد اداره پليس شويد،
سپس وارد اتاق تاريك عكاسي Dark Room شويد و با اين كليد كمد سفيد رنگ را باز كنيد تا بتوانيد لباسهاي جديد را داشته باشيد. براي بازيكن
Leon دو لباس جديد و براي بازيكن Claire يك لباس جديد و يك اسلحه دستي قديمي رگبار وجود دارد.
اسلحه هاي جديد بينهايت: در بازي سه نوع اسلحه بينهايت وجود دارد كه عبارتند از Machin Gun – Gatling Gun – Rocket Launcher براي گرفتن
اين اسلحه ها بايد بترتيب زير عمل كنيد. ( نكته: اين اسلحه ها در حالت معمولي باز خواهند شد).
Rocket Launcher: بازي را با هر بازيكن در زير 5/2 ساعت و بدون استفاده از اسپري و تنها يكبار ذخيره كردن تكميل كنيد تا اين اسلحه را دريافت
كنيد( حتماً بايد درجه A كسب كنيد).
Gatling Gun: سناريوي B هر بازيكن را بدون استفاده كردن از ذخيره و بدون اسپري و زير 2.5 ساعت به اتمام برسانيد و درجه A كسب كنيد تا
اسلحه را دريافت كنيد.
Machin Gun: سناريوي B هر بازيكن را در زير سه ساعت با استفاده از درجه A به پايان برسانيد تا اين اسلحه را دريافت كنيد.
فايل مخفي Rebeca Chamber: در اتاق اداره Stars office يك ميز نيمكت با يك صندلي سفيد وجود دارد. جلوي صندلي رفته و پنجاه مرتبه دكمه
ضربدر را بزنيد تا يك حلقه فيلم دريافت كنيد. حالا اين حلقه فيلم را به اتاق تاريكخانه عكاسي Dark Room ببريد و آن را ظاهر كنيد تا فايل مخفي از
تصوير ربكا با يك توپ بسكتبال را ببينيد.
بازي با Hunk و Tofu: براي اينكار بايد هشت فضاي خالي در كارت حافظه داشته باشيد و لازم است كه هر بازيكن در هر سناريو را كامل كنيد و آنرا
در كمتر از 2.5 ساعت و درجه A و بدون استفاده كردن بيشتر از سه مورد ذخيره بازي و بدون استفاده از اسپري، كامل كنيد. ( نكته: براي اينكار نيز
نبايد از اسلحه هاي جديد بينهايت استفاده كنيد) حالا به ترتيب زير عمل كنيد.
بازي را با Claire A به اتمام برسانيد تا Leon B آزاد و اين را در فضاي خالي اول ذخيره كنيد.
حالا بازي را با Leon A به اتمام برسانيد تا Claire B آزاد شود و اين را در فضاي دوم ذخيره كنيد. سپس Leon B را با استفاده از لود فضاي اول به
پايان برسانيد تا Clair A آزاد شود و آنرا در فضاي سوم ذخيره كنيد. سپس Clair B را با استفاده از لود فضاي دوم به پايان برسانيد تا Leon A باز شده
و آنرا در فضاي چهارم ذخيره كنيد. حالا با استفاده از لود Leon A در فضاي چهارم و بازي كردن آن Hunk آزاد خواهد شد. آنرا در فضاي پنجم ذخيره
كنيد. از فضاي چهارم Leon A را لود كرده و آنرا به پايان برسانيد تا Clair B آزاد شود و آنرا در فضاي ششم ذخيره كنيد. سپس از فضاي ششم Clair
B را لود كرده و بازي را به پايان برسانيد تا Leon A باز شود و آنرا در فضاي هفتم ذخيره كنيد. حالا Leon A را در فضاي هفتم لود كنيد و به پايان
برسانيد تا Tofu را آزاد كنيد و آنرا در فضاي هشتم ذخيره كنيد. پايان
منبع: كتاب لوحه خانه و Resident Evil .ir
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #2 : اكتبر 16, 2010, 07:52:53 بعد از ظهر »
با سلام
دوست عزیز من تو قسمتیی که برنردو تو زندان میبینم و میله ی اهنی رو شما گفتید برای دربه فاضلاب استفاده می‌شه استفاده می‌کنم ولی هیچ نتیجه یی نداره تا سگا میریزن سرم پارام می‌کنن PLEASE HELP

***مدیر:کاربر محترم لطفا فارسی تایپ کنید.***
« آخرين ويرايش: اكتبر 16, 2010, 08:38:45 بعد از ظهر توسط Mr.Ghost »

آفلاین aida

*
 • *
 • 1,054
 • 283
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #3 : اكتبر 16, 2010, 08:02:53 بعد از ظهر »
سگا می ریزن سرت؟ من صد دفعه اونجاشو رفتم ولی سگا از قفسشون نمی یان بیرون.حتما یه کاری رو اشتباه انجام میدید. :wink:
If you have time to think of a beautiful end,
then live beautifully until the end
Sakata Gintoki
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #4 : اكتبر 17, 2010, 07:36:36 بعد از ظهر »
 :diablo:اصلا موضوغ سگ ها نیستند من میله ای رو که ازبقل زندان بن میگیرم رو نقشه میگه کجا باید برم خوده (بن) میگه برو سمت فاضلاب این بحث ها ولی وقتی میرم USE میکنم در رو باز نمیکنه . یه در اون جلوتر هست که میره زیره فاضلاب میاد بالا ولی به یک توری میرسه که نمی تونه از اون جا رد شه.


من قکر کردم من فقظ دوباره این بازیارو میکنم نگو شما ار من الافترین فروم زدید ولی باحاله دمتون گرم

آفلاین nj.Sub-Zero

*
 • امير حسين
 • *
 • 273
 • 64
 • a mysterious ninja like shadow
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #5 : اكتبر 17, 2010, 11:05:12 بعد از ظهر »
سلام!

اون دري كه مي گي مي ره زير فاضلاب بعد به يه توري ميرسي كه ازش رد نميشي ؛ مربوط به كاراكتر كلر هست نه ليان!

واسه ي اون در هم كه مي گي لوله رو use مي زنم ولي فايده نداره ! اول روي در فاضلاب دكمه بزن تا يه زير نويس روي صفحه نمايش حاضر بشه و بعدش برو تو منوي ايتمت و لوله رو استفاده كن! :ninja:

آفلاین John f Morgan

*
 • American Badass
 • *
 • 1,097
 • 121
 • The Phenom
  • شهر گیمرهای ایرانی
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #6 : دسامبر 10, 2010, 12:40:15 بعد از ظهر »
در كل ‍Capcom طرح هوشمندان در طي اويل ها زياد داشته اما قصد از ايجاد اين تاپيك اشاره به اين طرح ها نبوده!
گفته شده "هوشمندانه ترين" ترين!
به نظر من طرحي كه من واقعا ازش لذت بردم و ميشه صفت ترين رو بهش داد:

زير زمين Police Station و كشتن زامبي با لباس زرد كه باهاش ميتوني كليد كمد براي اسلحه جديد و لباس كلير و ليون رو بدست بياري!
واقعا به عقل آدم نميرسه كه شما بدون اينكه آيتيم كسب كنيد بايد خودتون رو به اداره پليس برسونيد و اون زامبي رو بكشيد.
بابا من خودم کشتم چند بارم این کارو کردم ولی اصلا از زامبی خبری نیست دقیقا باید چی کار کرد

آفلاین aida

*
 • *
 • 1,054
 • 283
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #7 : دسامبر 10, 2010, 12:51:58 بعد از ظهر »
بابا من خودم کشتم چند بارم این کارو کردم ولی اصلا از زامبی خبری نیست دقیقا باید چی کار کرد
به لینک پایین مراجعه کن، اگه جواب داد که هیچ اگر نداد یا همون جا بپرس بهم پیغام بده :afro:
http://www.residentevil.ir/index.php?topic=49.0
If you have time to think of a beautiful end,
then live beautifully until the end
Sakata Gintoki

آفلاین SETJ

*
 • سید احسان طاهری جاوید
 • *
 • 4,070
 • 455
 • برنامه نویس
  • سید احسان طاهری جاوید
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #8 : دسامبر 20, 2010, 11:17:40 بعد از ظهر »
دوستان. توی قسمتی که سه راهی هست (قرکز و آبی و سفید) توی قسمت آبی که میری وارد میشی  یک طرف یه در یخ زدس و طرف دیگه یه در هست که اگه دکمه قرمز رو بزنی باز میشه و یه در رو می بینید که برای باز کردنش به دو تا اثر انگشت نیاز دارید. من می خوام این در رو باز کنم ولی بلد نیستم. با اینکه در روند بازی تغییری ایجاد نمی کنه ولی من فضولیم گل کرده می خوام بدونم توش چیه. یکی میتونه بگه چطوری بازش کنم؟ نه شری میتونه کمک کنه. نه آدا. نه آنت برکین و نه هیچ ****. :waxy: یکی منو راهنمایی کنه. :cry:
دوستان، اگر کسی احیانا کاری داره میتونه پ.خ بده. صندوق خالیه.

آفلاین Nemesis

*
 • *
 • 460
 • 108
  • Resident Evil Persian
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #9 : دسامبر 20, 2010, 11:36:33 بعد از ظهر »
دوستان. توی قسمتی که سه راهی هست (قرکز و آبی و سفید) توی قسمت آبی که میری وارد میشی  یک طرف یه در یخ زدس و طرف دیگه یه در هست که اگه دکمه قرمز رو بزنی باز میشه و یه در رو می بینید که برای باز کردنش به دو تا اثر انگشت نیاز دارید. من می خوام این در رو باز کنم ولی بلد نیستم. با اینکه در روند بازی تغییری ایجاد نمی کنه ولی من فضولیم گل کرده می خوام بدونم توش چیه. یکی میتونه بگه چطوری بازش کنم؟ نه شری میتونه کمک کنه. نه آدا. نه آنت برکین و نه هیچ ****. :waxy: یکی منو راهنمایی کنه. :cry:

تا اونجا كه يادم هست، اين در تو سناريوي دوم باز ميشه.
راه ميانبر هست براي مبارزه با رئيس بازي.

آفلاین nj.Sub-Zero

*
 • امير حسين
 • *
 • 273
 • 64
 • a mysterious ninja like shadow
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #10 : دسامبر 20, 2010, 11:43:04 بعد از ظهر »
احسان جان!

واسه اينكه اون در رو باز كني توي سناريو A با هر كاراكتري كه بازي مي كني اول بايد بري سر وقت كامپيوتر توي اتاق پروانه غول پيكر و لاورهاش. بعد توي قسمت يوزر نيم بدي GUEST و پسوردش هم اينتر بزن بعد برو سر وقت همون در و اولين سوئيچ رو فعال كن. دومين سوئيچ رو بايد با كاراكتر مزدوج سناريو A يعني سناريو B فعال كني مثلا اگه با ليان A اولين رو فعال كردي با كلر B بايد دومي رو فعال كني طريقه فعال كردن دومين سوئيچ هم عين فعال كردن اوليه كه توضيح دادم!

خيالت هم راحت باشه توي اون اتاق به جز دو سه تا ليكر و اسلحه S.Machine Gun چيز ديگه اي نيست!!!!!!!!!!!
من وقتي با اين صحنه روبرو شدم كلي ضد حال خوردم!
حالا با اين حال امتحان كن ضرر نداره!
 :ninja:

آفلاین SETJ

*
 • سید احسان طاهری جاوید
 • *
 • 4,070
 • 455
 • برنامه نویس
  • سید احسان طاهری جاوید
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #11 : دسامبر 20, 2010, 11:56:54 بعد از ظهر »
احسان جان!

واسه اينكه اون در رو باز كني توي سناريو A با هر كاراكتري كه بازي مي كني اول بايد بري سر وقت كامپيوتر توي اتاق پروانه غول پيكر و لاورهاش. بعد توي قسمت يوزر نيم بدي GUEST و پسوردش هم اينتر بزن بعد برو سر وقت همون در و اولين سوئيچ رو فعال كن. دومين سوئيچ رو بايد با كاراكتر مزدوج سناريو A يعني سناريو B فعال كني مثلا اگه با ليان A اولين رو فعال كردي با كلر B بايد دومي رو فعال كني طريقه فعال كردن دومين سوئيچ هم عين فعال كردن اوليه كه توضيح دادم!

خيالت هم راحت باشه توي اون اتاق به جز دو سه تا ليكر و اسلحه S.Machine Gun چيز ديگه اي نيست!!!!!!!!!!!
من وقتي با اين صحنه روبرو شدم كلي ضد حال خوردم!
حالا با اين حال امتحان كن ضرر نداره!
 :ninja:
عزیزم من سناریوی B رو با کلر همین چند دقیقه پیش تموم کردم ولی اصلا در باز نشد. (اصلا وقتی رسیدم برقی نبود که لیون بخواد اونجا انگشت زده باشه.)
دوستان، اگر کسی احیانا کاری داره میتونه پ.خ بده. صندوق خالیه.

آفلاین nj.Sub-Zero

*
 • امير حسين
 • *
 • 273
 • 64
 • a mysterious ninja like shadow
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #12 : دسامبر 21, 2010, 12:07:58 صبح »
عزیزم من سناریوی B رو با کلر همین چند دقیقه پیش تموم کردم ولی اصلا در باز نشد. (اصلا وقتی رسیدم برقی نبود که لیون بخواد اونجا انگشت زده باشه.)

تو سناريوي ليان A رفتي سر وقت اون كامپيوتري كه گفتم!!!!!!!!!!!!!! يوزر و پسوررد بهش دادي!؟

اگه اين كار رو نكردي خوب معلومه كه توي سناريوي B‌نمي توني كاري بكني!
شما حتما اول بايد با كاراكتر سناريو A اون كاري كه گفتم انجام بدي بعد با كاراكتر سناريوي B
 :ninja:
« آخرين ويرايش: دسامبر 21, 2010, 12:19:19 صبح توسط nj.Sub-Zero »

آفلاین vamper

*
 • *
 • 7
 • 2
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #13 : مارس 22, 2011, 01:54:21 صبح »
سلام 
من با کارکتر CLAIREP بازی کردم ولی در آخر که دیسک را گذاشتم درب بغل  که باز شد میگه کارت رو بزن من میرم آنجایی که در ها اتو ماتیک هستند میخئاهم بگذارم نمیشه لطفا یکی کمک  کنه  :hang:

آفلاین Hamid Zombie

*
 • حمیدرضا
 • *
 • 88
 • 8
  • فندق دات کام :دی
پاسخ : راهنماي قدم به قدم Resident Evil 2
« پاسخ #14 : مارس 22, 2011, 02:49:22 صبح »
منم با سناریوی کلر یکم مشکل دارم.اونجایی که باید واکسن رو پیدا کنی.من که هرچی گشت زدم پیدا نشد.اگه یه راهنمایی کنید ممنون میشم.
امضا نمیدم :دی